Projekty

 Szczegółowe zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 2 w Gostyniu

Uwagi ogólne:

1. Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046) nakłada na uczniów, począwszy od roku szkolnego 2010/2011, obowiązek brania udziału w przynajmniej jednym projekcie edukacyjnym. Przepis ten nie obejmuje uczniów klas 3 realizujących starą podstawę programową.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
• wybranie tematu projektu edukacyjnego;
• określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
• wykonanie zaplanowanych działań;
• publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określone przez Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Gostyniu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

1. Uczestnicy projektu: Projekty będą realizowane przez uczniów klas 2. Osoby, chcące angażować się wielokrotnie w zespołach projektowych, mogą brać w nich udział także w klasie 1 i 3.

2. Czas i termin realizacji: Praca nad jednym projektem może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, jednak nie dłużej niż do końca maja roku szkolnego, w którym został rozpoczęty.

3. Zakres tematyczny: Tematy projektów mogą wynikać z realizacji podstawy programowej danego przedmiotu lub wybiegać poza program gimnazjum, a także przybrać charakter międzyprzedmiotowych zadań do realizacji.

4. Przebieg pracy nad projektem:

a) Wybór tematów – odbywa się na początku roku szkolnego podczas lekcji wychowawczej. Uczniowie korzystają z listy tematów przedstawionych przez wychowawcę lub proponują własne. Nauczyciel wówczas dba o ich właściwą formę.

b) Podział klasy na zespoły projektowe – wynika z zainteresowania uczniów poszczególnymi tematami. Zespół powinien liczyć od kilku do kilkunastu osób – w zależności od rodzaju zadania i po uzgodnieniu z opiekunem projektu. Ten sam temat może realizować – za zgodą opiekuna – kilka zespołów.

c) Planowanie działań i określanie celów – odbywa się podczas pierwszego spotkania z opiekunem grupy projektowej. Zostaje wówczas spisany szczegółowy harmonogram zadań do wykonania dla każdego członka zespołu.

d) Wykonywanie zadań – przebiega zazwyczaj podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, chyba że praca nad projektem podczas lekcji nie zakłóci realizacji podstawy programowej z danego przedmiotu. Jest dokumentowane i konsultowane z opiekunem grupy projektowej podczas spotkań, których częstotliwość może być stała lub ustalana na bieżąco.

e) Publiczna prezentacja efektów pracy – kończy pracę nad projektem, musi odbyć się przynajmniej na forum klasy. Może też stanowić element szkolnych uroczystości lub przebiegać przed zaproszoną w tym celu do szkoły publicznością złożoną np. z rodziców, rodzeństwa, sponsorów realizowanego projektu. Biorą w niej udział wszyscy członkowie zespołu.

5. Sposób dokumentowania:

Obowiązkową dokumentację każdego projektu stanowią: – harmonogram pracy zespołu – ustalony na pierwszym spotkaniu, – karta pracy grupy projektowej – prowadzona przez opiekuna projektu, – karta pracy uczestnika grupy projektowej – prowadzona przez ucznia.

Ponadto dokumentację projektu- w zależności od jego charakteru- mogą stanowić: – kontrakt, – teczka projektu, – opis działań, – sprawozdanie z wykonania zadania, – materiały wykonane różnymi technikami ilustrujące przebieg prac nad projektem bądź przeznaczone do wykorzystania podczas prezentacji.

6. Ocenianie projektu:

Ocenie podlegają:
– zaangażowanie w pracę zespołu,
– umiejętność i chęć współpracy w zespole,
– terminowość i rzetelne podejście do wykonywanych zadań,
– jakość i systematyczność kontaktów z opiekunem zespołu,
– sposób prowadzenia dokumentacji,
– aktywny udział w publicznej prezentacji efektów projektu,
– jakość produktu końcowego.

Charakter oceny:
Opisowa, odrębna dla każdego uczestnika danej grupy ocena kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/ nie zaliczył udziału w projekcie. Podstawą do zaliczenia udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego jest spełnienie przez niego minimalnych warunków:
– czynny udział w pracy nad projektem w zespole,
– wykonanie w całości konkretnego wskazanego w harmonogramie zadania (znaczącego dla całości projektu),
– przygotowanie konkretnego fragmentu pisemnej dokumentacji wykonanego projektu dotyczącego wykonanego zadania,
– udział w publicznej prezentacji projektu (należy przewidzieć przypadki losowe, np. chorobę ucznia w terminie prezentacji).

Bieżąca, ustna ocena jakości pracy uczniów i stopnia ich zaangażowania ma być pozytywną informacją zwrotną dla najlepszych, ale także powinna mobilizować słabszych, by chcieli wywiązać się z zadań i uzyskać dobrą ocenę końcową. Uczniowie powinni także dokonywać samooceny poprzez wpisy do swojej karty projektu.

Uczeń może uzyskać także oceny cząstkowe z przedmiotów, których projekt dotyczy, jeśli opiekun grupy i nauczyciel przedmiotu, o którym mowa, są zgodni w tej ocenie.

Wpływ na ocenę zachowania: Opiekun grupy projektowej wystawia ocenę opisową, którą przedstawi także wyrażoną liczbą punktów (od 0 do 5) Zasady punktowania zawarte zostały w załączniku do szkolnego systemu oceniania zachowania. Zostanie ona wliczona przez wychowawcę do sumy punktów uzyskanych przez ucznia wg szkolnego systemu oceniania zachowania.

7. Zapis na świadectwie:

Opisowa ocena udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego zakończona uogólniającym stwierdzeniem „zaliczył”, przedstawiona wychowawcy przez opiekuna grupy projektowej, jest podstawą do dokonania wpisu na świadectwie i innych dokumentach szkolnych.

Uczeń, który brał udział w realizacji kilku projektów i posiada udokumentowaną ich ocenę, może w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum wybrać temat jednego z nich, który zostanie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum.

8. Zadania Dyrekcji i Rady Pedagogicznej:

Dyrektor szkoły:
– ustala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną zasady i warunki realizacji projektów w szkole,
– dba o stworzenie stosownych warunków do pracy nad projektem, – przydziela obowiązki w tym zakresie poszczególnym nauczycielom,
– jest odpowiedzialny za prawidłową realizacją projektów w całej szkole.

Wychowawca klasy we wrześniu:
– zapoznaje uczniów i ich rodziców z przepisami i zasadami realizacji obowiązkowych projektów w Gimnazjum nr 2 w Gostyniu,
– przedstawia uczniom propozycje tematów projektów,
– dzieli klasę na zespoły projektowe, dba, by każdy uczeń został objęty projektem i znalazł się w zespole, który umożliwi mu realizację zadań adekwatnych do jego możliwości.

Ponadto:
– utrzymuje stały kontakt z opiekunami grup projektowych złożonych z uczniów jego klasy w celu kontroli i oceny ich pracy,
– podczas godzin do dyspozycji wychowawcy monitoruje postępy i zaangażowanie uczniów w realizację poszczególnych projektów, uzyskuje od nich informacje w tym zakresie z częstotliwością wynikającą z tematu i harmonogramu prac, – uwzględnia ocenę projektu ustaloną przez opiekuna grupy przy wystawianiu oceny zachowania ucznia,
– dokonuje wpisu na świadectwie ukończenia gimnazjum, w arkuszach ocen, dzienniku lekcyjnym i innej szkolnej dokumentacji, za której prowadzenie jest odpowiedzialny,
– przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektów do końca roku szkolnego, w którym uczeń ukończył naukę w gimnazjum,
– na końcoworocznym posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedkłada sprawozdanie z realizacji przez uczniów swojej klasy obowiązku udziału w projekcie.

Opiekun grupy projektowej:
– omawia scenariusz projektu z uczniami,
– przygotowuje kontrakt i podpisuje go z uczniami jeśli uzna za stosowne jego wprowadzenie,
– przygotowuje dokumentację obowiązkową dla każdego projektu i dodatkową według własnego uznania,
– zapoznaje uczniów ze wzorami i zasadami prowadzenia dokumentacji własnej członka zespołu projektowego,
– czuwa nad prawidłowym przebiegiem projektu,
– organizuje opiekę nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji,
– pomaga uczniom na każdym etapie realizacji projektu,
– motywuje uczniów do systematycznej pracy,
– pomaga w prezentacji projektu, – dokonuje oceny projektu,
– komunikuje się z wychowawcą ucznia na temat jego udziału w projekcie,
– koordynuje pracę nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy.

Szkolny koordynator projektów:
– bierze udział w przygotowaniu szkolnej dokumentacji związanej z wdrożeniem przepisów nakładających obowiązek realizacji projektów edukacyjnych,
– sporządza zbiorczą listę projektów planowanych do realizacji na dany rok szkolny i przedstawia ją dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w wyznaczonym przez dyrektora terminie,
– zbiera informacje na temat realizowanych projektów i przedstawia je dyrektorowi,
– podsumowuje realizację projektów i przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie zbiorcze na koniec roku szkolnego.

Uwagi końcowe:

1. Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.
2. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).
3. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.