Ocenianie zachowania

 SYSTEM OCENIANIA

1. Ocenę za zachowanie ustala się według skali:

a) wzorowe,

b) bardzo dobre,

c) dobre,

d) poprawne,

e) nieodpowiednie,

f) naganne.

2. Ocenę ustala wychowawca klasy dwa razy w roku szkolnym najpóźniej na tydzień przed radą klasyfikacyjną.

3. Ocena nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

4. Zachowanie określają kryteria rozbite na elementy składowe. Wychowawca po konsultacji z innymi nauczycielami i uczniami wybiera określenia charakteryzujące danego ucznia i w ten sposób przyznaje mu określoną liczbę punktów. Następnie sumuje punkty, analizuje „Uwagi końcowe”, wystawia ocenę. Informuje ucznia, co złożyło się na ocenę. Ocena wychowawcy jest ostateczna, o ile przestrzegał on procedury jej wystawienia. W innym przypadku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), inni nauczyciele mogą odwołać się do Dyrektora szkoły o przeprowadzenie prawidłowej procedury odwołującej się do kryteriów. Odwołanie musi nastąpić najpóźniej 3 dni przed radą klasyfikacyjną, aby wychowawca mógł dokonać powtórnej analizy oceny.

5. Kryteria:

a) – stosunek do obowiązków szkolnych,

b) – kultura osobista,

c) – postawa etyczna, stosunek do świata,

d) – zaangażowanie w życie szkoły, klasy; inna działalność.

6. STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

a) Frekwencja

(5 pkt) Zawsze uczęszcza na zajęcia lekcyjne, nie spóźnia się, nieobecności usprawiedliwia.

(4 pkt)  Zdarzyło się, że się spóźnił (raz, dwa razy).

(3 pkt) Czasami się spóźnia** i ma od 1 do 3 godzin nieusprawiedliwionych.

(2 pkt) Często się spóźnia, ma od 4 do 7 godzin nieusprawiedliwionych.

(1 pkt) Wielokrotnie się spóźnił i ma dużo godzin nieusprawiedliwionych od 8 do 12 godzin .

(0 pkt) Nagminnie nie uczęszcza do szkoły.

* uczeń ma założony zeszyt usprawiedliwień

** 3 spóźnienia nieusprawiedliwione = 1 godz. nieusprawiedliwiona

*** uczeń może być zwolniony na prośbę rodziców lub higienistki szkolnej

b) Przygotowanie do zajęć

(4 pkt) Zawsze jest przygotowany do zajęć (dzienniczek, przybory, materiały, zad. domowe, strój na w-f itp.), chyba że przedmiotowy system oceniania pozwala mu na odstępstwo.

(3 pkt) Zdarzyło się, że był nieprzygotowany do lekcji (1-2 razy).

(2 pkt) Czasami jest nieprzygotowany do zajęć (3-5 razy).

(1 pkt) Często jest nieprzygotowany (6-10 razy).

(0 pkt) Nagminnie nie przygotowuje się do lekcji.

c) Aktywność na lekcjach

(5 pkt) Praca ucznia zasługuje na pochwałę.

(4 pkt) Praca ucznia nie budzi większych zastrzeżeń.

(3 pkt) Czasami zakłóca innym pracę na lekcji (odnotowano 2-3 uwagi z tego zakresu).

(2 pkt) Często zakłóca pracę na lekcji (4-5 uwag).

(1 pkt) Wielokrotnie przeszkadzał innym uczniom w zdobywaniu wiedzy (6-10 uwag).

(0 pkt) Nagminnie nie uczestniczy w zajęciach, wielu nauczycieli ma do niego zastrzeżenia związane z niezdyscyplinowaniem.

d) Normy, regulaminy (np. dotyczące bhp, korzystania z telefonu komórkowego)

(3 pkt) Przestrzega norm i zasad obowiązujących w szkole i poza nią.

(2 pkt) Raz złamał regulamin.

(1 pkt) Kilka razy złamał regulamin.

(0 pkt) Nagminnie łamie regulaminy.

7. KULTURA OSOBISTA

a) Wulgaryzmy

(3 pkt) Nie używa wulgaryzmów.

(2 pkt) Zdarzyło się, że użył brzydkich słów (1-3 razy).

(1 pkt) Często używa wulgaryzmów (4-5 razy).

(0 pkt) Nagminnie przeklina, wulgaryzuje.

b) Zwroty grzecznościowe

(2 pkt) Zawsze używa zwrotów grzecznościowych.

(1 pkt) Rzadko używa zwrotów grzecznościowych.

(0 pkt) Nie używa zwrotów grzecznościowych.

c) Higiena osobista

(3 pkt) Dba o higienę i wygląd.

(2 pkt) Czasami jego wygląd budzi zastrzeżenia.

(1 pkt) Często jego wygląd budzi zastrzeżenia.

(0 pkt) Nie dba o czystość i ubiór.

8. POSTAWA ETYCZNA, STOSUNEK DO ŚWIATA

a) Godność

(3 pkt) Zawsze wszystkim okazuje szacunek.

(1 pkt) Okazuje szacunek wybranym osobom.

(0 pkt) Nie okazuje szacunku, narusza godność innych.

b) Tradycje, symbole narodowe i religijne

(3 pkt) Przejawia właściwy stosunek do tradycji i symboli.

(2 pkt) Zdarzyło się, że zachował się niewłaściwie.

(0 pkt) Często objawia zły stosunek do tradycji bądź symboli.

c) Mienie publiczne, własność prywatna

(3 pkt) Nie niszczy, nie przywłaszcza sobie mienia wspólnego bądź własności prywatnej, niczego nie wyłudza.

(2 pkt) Raz zdarzyło się, że coś zniszczył, ale niczego nie ukradł, nie wyłudził.

(1 pkt) Kilka razy coś zniszczył, ale niczego nie ukradł, nie wyłudził.

(0 pkt) Często niszczy mienie wspólne lub prywatne, dopuścił się kradzieży, wyłudzenia.

d) Przyroda

(3 pkt) Stosunek do przyrody nie budzi zastrzeżeń.

(2 pkt) Zdarzyło się, że niszczył zieleń.

(1 pkt) Często niszczy zieleń.

(0 pkt) Nagminnie niszczy przyrodę lub przejawia agresję wobec zwierząt.

e) Kłamstwa, oszustwa

(3 pkt) Nigdy nie kłamie, nie oszukuje.

(2 pkt) Zdarzyło się, że skłamał.

(1 pkt) Często zdarza mu się kłamać.

(0 pkt) Nagminnie kłamie, oszukuje.

f) Przemoc fizyczna bądź psychiczna (np. przezywanie, ośmieszanie, poniżanie, zastraszanie)

(3 pkt) Nigdy nie stosuje przemocy.

(2 pkt) Raz zdarzyło się, że użył przemocy lub ośmieszył, wyśmiał.

(1 pkt) Kilkakrotnie używał przemocy fizycznej bądź psychicznej.

(0 pkt) Wielokrotnie stosował ww. przemoc.

g) Postawa wobec nałogów

(3 pkt) Nigdy nie sięga po papierosy i środki odurzające.

(1 pkt) Sięgnął po papierosy lub alkohol, ale sytuacja nie powtórzyła się.

(0 pkt) Zażył środki odurzające, pali papierosy albo pije alkohol.

h) Pomoc innym*

(* – działalność udokumentowana)

(4 pkt) Działa w wolontariatach, organizacjach pomocowych.

(3 pkt) Sam zorganizował lub przeprowadził akcję pomocy (np. w nauce).

(2 pkt) Wielokrotnie pomagał nauczycielom w różnych pracach (min. 5 razy).

9. ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SZKOŁY, KLASY; INNA DZIAŁALNOŚĆ

a) Reprezentowanie szkoły, udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych*

(* – powyżej szczebla szkolnego)

(5 pkt) Wielokrotnie reprezentował szkołę.

(4 pkt) Trzykrotnie reprezentował szkołę lub zdobył czołowe miejsce (1-3) w konkursach szkolnych.

(3 pkt) Dwukrotnie reprezentował szkołę lub zdobył czołowe miejsce (1-3) w konkursach szkolnych.

(2 pkt) Raz reprezentował szkołę lub zdobył czołowe miejsce (1-3) w konkursie szkolnym.

b) Działalność w Samorządzie Uczniowskim*

(* – szkolnym bądź klasowym; działalność udokumentowana – potwierdzona przez opiekuna SU lub wychowawcę).

(5 pkt) Wielokrotnie uczestniczył w pracach samorządu.

(4 pkt) Trzykrotnie wykonał pracę na rzecz samorządu.

(3 pkt) Dwukrotnie uczestniczył w pracach samorządu.

(2 pkt) Raz podjął się zadań związanych z działalnością samorządu.

c) Inna, dodatkowa działalność*

(* – nieujęta w planie pracy Samorządu Uczniowskiego; działalność udokumentowana)

(5 pkt) Wielokrotnie organizował wystawy, przedstawienia, pisał do gazetki szkolnej itp.

(4 pkt) Trzykrotnie włączył się w organizację dodatkowych imprez.

(3 pkt) Dwukrotnie podjął się dodatkowych prac.

(2 pkt) Raz zorganizował imprezę kulturalną bądź sportową.

d) udział w realizacji projektu edukacyjnego*

(* potwierdzona przez opiekuna projektu)

(5 pkt) Czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji

(4 pkt) Pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu.

(3 pkt)  Prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna.

(2 pkt)  Wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzyło mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną
opóźnień.

(1 pkt)   Często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego
harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków grupy. 

(0 pkt)    Nie przystąpił do realizacji projektu  lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków, a jego postawa była lekceważąca.

10. Uwagi końcowe

1. Tabela przeliczeniowa:

Łączna liczba punktów

Ocena z zachowania

65 – 51

Wzorowe

50 – 39

Bardzo dobre

38 – 27

Dobre

26 – 17

Poprawne

16 – 11

Nieodpowiednie

10 – 0

Naganne


2. Tabela przeliczeniowa dla uczniów  biorących udział w projekcie.

Łączna liczba punktów

Ocena z zachowania

70 – 55

Wzorowe

54 – 40

Bardzo dobre

39 – 28

Dobre

27 – 18

Poprawne

17 – 11

Nieodpowiednie

10 – 0

Naganne

11. Zastrzeżenia:

a) uczeń, który w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie może mieć lepszej oceny niż poprawna,

b) uczeń, który otrzymał w dwóch (lub więcej) przypadkach 0 punktów, nie może mieć wyższej oceny niż nieodpowiednia,

c) uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt, nie może mieć wyższej oceny niż dobra,

d) sytuacje nieujęte w kryteriach (np. rozwijanie zainteresowań) mogą spowodować dodanie 1-3 punktów lub (w przypadku negatywnych zachowań) odjęcie 1-3 punktów; wychowawca może podjąć taką decyzję po uzyskaniu pozytywnej opinii w twej sprawie Rady Pedagogicznej,

e) w sytuacjach szczególnie drastycznych przykładów negatywnego zachowania, wychowawca po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej obniża ocenę do nagannej.

f) uczeń, który otrzymał jedną Naganę Dyrektora Szkoły nie może mieć wyższej oceny niż nieodpowiednia,

g) w przypadku, gdy uczeń otrzymał dwie Nagany Dyrektora Szkoły zachowanie zostaje obniżone do oceny nagannej,

h) uczeń, który po I semestrze otrzymał ocenę naganną lub nieodpowiednią, ma szansę poprawić swoje zachowanie i uzyskać ocenę wyższą w klasyfikacji końcoworocznej (jednak nie wyższą niż odpowiednio poprawna lub dobra),

i) uczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna, jeżeli godziny nieusprawiedliwione wynikają z regularnie opuszczanych godzin z wybranych zajęć,

j) na ocenę roczną ma wpływ frekwencja z I i II semestru,

k) uczeń, który w I semestrze otrzymał obniżoną ocenę za frekwencję, może otrzymać ocenę wyższą w skali rocznej (odpowiednio o jedną) pod warunkiem, że w II semestrze nastąpi poprawa – brak godzin nieusprawiedliwionych.

* uczeń nie może zostać ukarany w II semestrze upomnieniem Dyrektora lub Naganą Dyrektora Szkoły,

** uczeń, który nagminnie wagarował, nie może w II semestrze opuścić bez usprawiedliwienia godzin lekcyjnych,

*** nie dotyczy szczególnie drastycznych przykładów negatywnego zachowania (pkt 11 e).

l) rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, który w danej szkole dwa lub więcej razy z rzędu otrzymał  naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.