Program wychowawczy

 Program wychowawczy

Rada Rodziców 5.12.2011 r. uchwaliła Program wychowawczy  Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyniu po pozytywnym zaopiniowaniu jego treści przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski.

(Wersja po zmianach – przyjęta przez Radę Rodziców w dniu 04.04.2016 r.)

Misja szkoły

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyniu jest publiczną placówką oświatową świadczącą usługi uczniom, rodzicom i środowisku. Naszym celem nadrzędnym jest wszechstronny rozwój osobowości młodego człowieka, przygotowanie go do potrzeb życia i wyposażenie w umiejętności i wiedzę niezbędne do funkcjonowania  we współczesnym świecie.

Staramy się zaspokoić potrzeby różnych grup uczniów, kierując do nich atrakcyjną ofertę edukacyjną. Stawiamy na pozytywną motywację uczenia związaną z ciekawością poznawania świata, ludzi, samego siebie w aspekcie samorealizacji w przyszłej pracy zawodowej. Zamierzamy tworzyć odpowiedni klimat uczuciowy i moralny, w relacji nauczyciel – uczeń, który wspierał się będzie nie tylko na autorytecie i kompetencjach nauczyciela, ale na zaufaniu, wzajemnej współpracy  wychowawców, wychowanków i rodziców. Elementem wyróżniającym nas jest bogata oferta językowa. Tworzymy klasy dwujęzyczne i z rozszerzonym językiem angielskim. Dzięki kontaktom z rówieśnikami z Europy uczniowie poznają kulturę innych narodów i doceniają własne dziedzictwo kulturowe. Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatrów i kin. Dążymy do eliminacji sytuacji niepożądanych dla zdrowia realizując wiele programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych. W trosce o uczniów niepełnosprawnych tworzymy klasy integracyjne. Dlatego istotne są dla nas wartości: poszanowanie godności drugiego człowieka, aktywna życzliwość dla innych, odpowiedzialność za swoje czyny, odwaga w zajmowaniu właściwej postawy i praca gwarantująca sukces.

Wizja szkoły

„Gimnazjum przyjazne uczniom i rodzicom”.

1. Tworzymy gimnazjum przyjazne rodzicom.
a) Rodzice są mile widziani.
b) Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci.
c) Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel.
d) Uwagi rodziców stają się wskazówką do poprawy jakości naszej pomocy.

2. Nauczyciele, uczniowie i rodzice czują się szanowani i doceniani.

3. Grono nauczycielskie dba o wysoką jakość i profesjonalizm pracy pedagogicznej, stosuje i rozwija nowe techniki edukacji, wykorzystując zarówno sprawdzone, jak i nowe metody, techniki społeczne i multimedialne, dba o najwyższy poziom techniczny swojej działalności.

4. Nauczyciele przyjmują szczególną odpowiedzialność za wprowadzenie uczniów do życia w społeczeństwie i kulturze polskiej.

5. Promujemy postawy kreatywne uczniów, zachęcamy do rozwijania indywidualnych uzdolnień.

6. Model absolwenta (w formie graficznej).

model

UMIEJĘTNOŚCI - stosuje zintegrowaną wiedzę  do objaśniania zjawisk w otaczającym świecie – czyta ze zrozumieniem – swobodnie wypowiada się na  różne tematy – korzysta ze współczesnych  źródeł informacji – widzi związki dziejów, kultury  Polski z dziejami, kulturą  Europy i świata

WIEDZA - zna pojęcia, terminy, symbole – opanował wiedzę niezbędną do  ukończenia gimnazjum i podjęcia   nauki w szkole programowo   wyższej – posiadł wiedzę na temat:   Kim jestem? i Jak żyć?

ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY – rozumie siebie i drugiego człowieka – prowadzi zdrowy styl życia – ma poczucie własnej wartości – korzysta z technik  negocjacyjnych w sytuacjach  konfliktowych

Zadania szkoły

I. Główne zadania szkoły realizowane w pracy wychowawczej.

Stworzenie klimatu i warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości młodego człowieka.

Wdrażanie działań, zmierzających do minimalizowania przejawów patologii społecznych (przemocy, narkomanii,…), szeroko pojęte działania z zakresu profilaktyki.

Przygotowanie do wyboru właściwych wartości, miejsca w rodzinie, społeczności lokalnej, w państwie.

Poszerzanie samorządności młodzieży, wzbogacenie o zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zainteresowaniem uczniów, podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi. Dążenie do poprawy oferty Gimnazjum nr 2: stworzenie odmienności edukacyjnej poprzez aktywną naukę języków obcych, poszerzenie oferty klas I, dbałość o ucznia zdolnego, stworzenie optymalnych warunków dla działalności kółek sportowych, przedmiotowych, artystycznych.

Wdrażanie nowatorskich przedsięwzięć: biblioteka sieciowa, zwiększenie oferty współpracy z innymi szkołami, aktywne metody nauczania, wszechstronność zainteresowań, nauka tańca, i wiele, wiele innych… .

Wypracowanie jasnych zasad, reguł i zakresów odpowiedzialności.

  1. Zadania nauczyciela – wychowawcy.

Opracowanie wspólnie z rodzicami, uczniami programu wychowawczego.

Podejmowanie działań integrujących zespół klasowy.

Przygotowanie uczniów do stosowania technik negocjacyjnych w rozwiązywaniu konfliktów.

Wdrażanie uczniów do systematycznej pracy nad sobą i samowychowaniem.

Wpajanie wychowankom szacunku do samego siebie, kolegów, nauczycieli oraz osób pracujących w szkole.

Zadbanie o prawidłowy przepływ informacji między uczniem, rodzicami a nauczycielem.

Kształtowanie zachowań i postaw wśród uczniów promujących zdrowy styl życia.

III. Wartości wychowawcze ustanowione w celu ich osiągania, przestrzegania i poszanowania przez wszystkich członków społeczności szkoły:

  1. Praca – gwarantująca osiąganie zamierzonych celów.
  2. Punktualność, odpowiedzialność.
  3. Tolerancja, poszanowanie godności.
  4. Koleżeństwo, przyjaźń.
  5. Kultura bycia na co dzień.
  6. Aktywna życzliwość dla drugich – służba na rzecz szkoły i środowiska.
  7. Odwaga.
  8. Czystość, estetyka. 

IV. Przedstawienie różnorodnych sytuacji wychowawczych wynikających z życia szkoły, a także aranżowanych przez nauczycieli i wychowawców, podczas których uczniowie wykonują zadania o charakterze wychowawczym, dokonują wyborów, kierując się systemem wartości zawartym w punkcie III:

1. Praca – gwarantuje osiąganie zamierzonych celów:

a)   rozwijanie własnych uzdolnień na lekcjach i zajęciach poza lekcyjnych
– organizacja i udział w konkursach i olimpiadach zawodowych i sportowych,
– pomoc w organizacji i udział w imprezie turystyczno – krajoznawczej typu: „prozdrowotna”,
– Patron szkoły inspiracją do organizowania pracy wychowawczej.

2.   Punktualność i odpowiedzialność:

– punktualne stawianie się na wszystkie zajęcia i imprezy szkolne,
– wywiązywanie się z powierzonych zadań,
– kształtowanie w sobie odpowiedzialności za słowa i czyny (odpowiedzialność za innych).

3.   Tolerancja, poszanowanie godności:

– umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów na lekcjach i w grupie rówieśniczej,
– prezentacja własnego punktu widzenia, przekonań i poglądów,
– akceptowanie wyglądu drugiej osoby.

4.   Koleżeństwo i przyjaźń: – tworzenie zespołów samopomocy koleżeńskiej, – próba rozwiązywania trudnych problemów w zespole klasowym przy pomocy metod i technik negocjacyjnych.

5.   Kultura bycia na co dzień:

– unikanie wulgaryzmów w języku,
– posługiwanie się poprawnym językiem ojczystym,
– częste wykorzystywanie zwrotów grzecznościowych,
– dobieranie odpowiedniego stroju w zależności od sytuacji,
– kulturalne zachowanie podczas spożywania posiłków,
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie przerw lekcyjnych, zabaw na boisku i pobytu w szkole.

6. Aktywna życzliwość dla drugich, służba na rzecz szkoły i środowiska:

– pomoc ludziom starszym i samotnym w najbliższym środowisku,
– prace użyteczne na rzecz szkoły i środowiska („Sprzątanie świata”, „Dni Gostynia”),
– współpraca z domem rodzinnym w zakresie kształcenia postaw i pozytywnych wzorców,
– aktywizacja i włączanie rodziców do procesu dydaktycznego i czasu wolnego dziecka (wycieczki, imprezy szkolne, lekcje).

7.   Odwaga:

– reagowanie na przejawy zła i niesprawiedliwości,
– stawanie w obronie słabszych i młodszych,
– kształtowanie właściwych wyborów i umiejętność odmawiania: palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, krzywdzenia innych.

8. Czystość i estetyka: – dbałość zespołów klasowych o estetyczny wygląd izb lekcyjnych, budynku szkolnego i jego otoczenia, – schludny wygląd osobisty.

VII. Inne uroczystości o zasięgu ogólnym:

– Dzień Ucznia,
– Dzień Sportu,
– Wigilie klasowe,
– Wybory do Samorządu Szkolnego uczniów i opiekuna,
– Dzień Papieski,
Szlachetna Paczka.

VIII. Zajęcia pozalekcyjne.

Nauczyciele do końca września planują system zajęć pozalekcyjnych.

IX. Opis systemu motywacyjnego w wychowaniu.

1. Zachowania i aktywność nagradzana i uznawana:

– udział w konkursach i olimpiadach,
– reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych,
– pełnienie funkcji w organizacjach klasowych i szkolnych,
– pomoc i udział w organizowaniu imprez szkolnych,
– poszanowanie dla symboli szkolnych, państwowych i religijnych,
– praca na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
– pomoc koleżeńska,
 działalność wolontarystyczna,
– punktualność i obowiązkowość,

– kultura osobista,
– udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych miasta i gminy.

2. Zachowania przynoszące uszczerbek imieniu jednostki i całej szkoły:

– niszczenie mienia szkolnego i publicznego,
– zakłócanie przebiegu zajęć lekcyjnych,
– aroganckie i wulgarne zachowanie wobec kolegów i nauczycieli,
– zaczepki słowne, fizyczne,
– wszczynanie bójek,
– wyłudzanie pieniędzy,
– kradzieże,
– opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia,
– spóźnienia,
– niewykonanie zobowiązania,
– zaśmiecanie otoczenia,
– namawianie kolegów do złych zachowań,
– kłamstwo,
– oczernianie kolegów i koleżanek,
 zażywanie środków odurzających, substancji psychoaktywnych,
 stosowanie przemocy z użyciem mediów elektronicznych (cyberprzemoc).

3. Sposoby honorowania w szkole zasług do systemu przyjętych wartości:

– pochwała ustna lub pisemna wychowawcy, dyrektora szkoły na forum społeczności szkoły,
– okolicznościowy list gratulacyjny,
– wyeksponowanie nazwisk najlepszych uczniów szkoły (gablota),
– nagroda rzeczowa dyrektora,
– wpis do „Złotej księgi” szkoły,
– dyplom,
– typowanie najlepszych uczniów do stypendium,
– nagroda rzeczowa wychowawcy,
– nagroda Rady Rodziców,
– nagroda dla najlepszych uczniów z dziedziny nauk przyrodniczo-matematycznych „Promienny Polon”.